CapaHouse ApS

 

Almindelige betingelser for rådgivningsydelser

Downoad som PDF

 

1. Anvendelsesområde

 

Disse almindelige betingelser finder anvendelse på enhver af kundens ordrer om levering af rådgivningsydelser, medmindre betingelserne udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale. For alle opgaver bekræftes aftalen skriftligt ved en formel kon-trakt eller ved et aftalebrev med beskrivelse af opgaven.

 

Kunden kan skriftligt til ethvert tidspunkt opsige aftalen mod at betale CapaHouse for det udførte arbejde frem til modtagelse af opsigelsen.

 

2. Ydelse og tidsplan

 

CapaHouse skal levere de rådgivningsydelser, der fremgår af kontrakten eller aftalebrevet.

 

Tidsplanen for leveringen af CapaHouse's ydelser fremgår af kontrakten eller aftalebrevet. CapaHouse har pligt til straks at un-derrette kundens opgaveansvarlige, hvis der under arbejdet op-står tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemfø-relse. Hvis forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, forårsager forsinkelse i forhold til tidsplanen i kontrakten eller aftalebrevet, er CapaHouse berettiget til at kræve en tidsfristforlængelse for ef-terfølgende tidsfrister, der svarer til den opståede forsinkelse.

 

CapaHouse skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet i videst mu-ligt omfang undgå udskiftning af konsulenter. Kunden har ret til at afvise en ny konsulent, hvis denne skønnes ikke at have samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. Capa-House kan inddrage andre konsulenter til særlige opgaver, hvor det skønnes hensigtsmæssigt for opgavens løsning. Capa-House er således berettiget til at anvende underleverandører.

 

3. Kundens medvirken og forpligtelser

 

Kunden er forpligtet til at stille alt eksisterende materiale af be-tydning for opgavens varetagelse til rådighed for CapaHouse og i videst muligt omfang bistå ved materialets nyttiggørelse for konsulentopgaven, og i øvrigt levere ressourcer som forudsat i kontrakten eller aftalebrevet.

Kunden varetager den nødvendige interne og eksterne informa-tion om konsulentopgavens indhold, forløb og resultater. Capa-House er dog til rådighed for orientering af kundens personale om konsulentopgavens tilrettelæggelse, forløb og resultater.

 

4. CapaHouse's vederlag, omkostninger og udlæg

 

Honorar beregnes efter effektiv forbrugt konsulenttid på grundlag af de i tilbuddet nævnte satser. Satserne reguleres generelt pr. 1. januar hvert år. Honoraret er eksklusive moms og angives uden indregning af ovennævnte generelle årlige satsændringer.

 

Alternativt indgås fastprisaftale på baggrund af opgavebeskrivel-sen. Priserne er eksklusive moms og eventuelle øvrige afgifter og gebyrer. Kontraktsummen faktureres i henhold til den betalings-plan, der fremgår af kontrakten eller aftalebrevet.

 

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med opgavens vareta-gelse afregnes efter statens regler. Sekretærbistand, mangfol-diggørelse og andre kontorholdsudgifter, som CapaHouse af-holder i forbindelse med kontraktens opfyldelse, afregnes sær-skilt.

Honorar og udlæg for omkostninger afregnes månedsvis bagud ved acontofaktura på baggrund af forbrugt tid og

afholdte om-kostninger. CapaHouse's betalingsbetingelser er netto kontant. Ved for sen betaling tilskrives morarente med 1,00 % pr. påbe-gyndt måned.

 

5. Immaterielle rettigheder

 

Kunden har fuld rådighedsret over rapporter og andet materiale, der udarbejdes af CapaHouse i forbindelse med opfyldelse af af-talen.

Parterne aftaler, hvorledes CapaHouse's medvirken skal omtales ved eventuel offentliggørelse af resultater m.v., samt hvorledes CapaHouse kan anvende opgaven som reference over for kun-deemner.

 

CapaHouse har ophavsret og enhver anden rettighed til de me-toder, koncepter, værktøjer, software og den tilknyttede doku-mentation, som CapaHouse anvender i forbindelse med leveran-cen til kunden.

 

6. Ændringer

 

CapaHouse fraskriver sig ethvert ansvar for de af CapaHouse le-verede ydelser i de tilfælde, hvor der foretages indgreb eller æn-dringer i disse af kunden eller tredjemand uden CapaHouse's forudgående skriftlige godkendelse.

 

7. Ansvar og ansvarsbegrænsning

 

CapaHouse er erstatningsansvarlig over for kunden efter dansk rets almindelige regler. Dog er CapaHouse i intet tilfælde ansvar-lig for tab som følge af indirekte skade eller følgeskader (herun-der tab af forventet avance, tab af data eller deres retablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade) eller tab som følge af forsinkelse, uanset om CapaHouse har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om tabet skyldes uagt-somhed eller lignende fra CapaHouse's side. CapaHouse's sam-lede ansvar for ethvert krav, som kan opgøres økonomisk, her-under forholdsmæssigt afslag og ressourceforbrug i forbindelse med afhjælpning, er begrænset til det af CapaHouse udfakturere-de og af kunden til enhver tid erlagte beløb for CapaHouse's ydelser i forbindelse med det projekt, hvortil kravet kan henføres.

 

8. Force majeure

 

Parterne tager forbehold for force majeure.

En part er uden ansvar over for den anden part, såfremt der fore-ligger force majeure, som har indvirkning på partens forpligtel-ser i henhold til nærværende kontrakt. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, udeblevne, forsinkede eller mangelfulde leve-rancer fra underleverandører, beskadigelser af produktionsappa-rat, edb-virus, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol.

 

9. Fortrolighed og kommunikation

 

Parterne og deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden parts eller andres forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med samar-bejdet. En part skal pålægge sine underleverandører og andre assisterende samme forpligtelse.

 

Denne bestemmelse er gældende også efter, kundens opgave er afsluttet.

 

Udleveret materiale tilbageleveres/arkiveres/makuleres efter aftale, når kontraktens bestemmelser er opfyldt eller konsulentopgaven ophørt. Dette gælder dog ikke spørgeskemaer, som personalet har udfyldt, eller referater af interview med kundens medarbejde-re. Sådant materiale destrueres af CapaHouse ved konsulentop-gavens ophør.

 

Al skriftlig kommunikation vedrørende kundens projekt behand-les som værende fortrolig kommunikation, medmindre andet særskilt aftales. Materiale, hvor der skal iagttages særlig fortro-lighed af parterne, behandles og mærkes "strengt fortroligt", og sådant særligt materiale må ikke fremsendes ved anvendelse af fax, e-mail eller anden elektronisk kommunikation.

 

Det er CapaHouse's opfattelse, at kommunikation via Internettet ikke kan betragtes som værende sikker informationsudveksling. Det er derfor CapaHouse's politik ikke at anvende Internettet til informationsudveksling med hensyn til særlig fortrolige oplys-ninger med sine kunder, medmindre dette er godkendt af kun-den. Denne godkendelse fremgår af eventuel særskilt erklæring.

 

10. Lovvalg og værneting

 

Disse almindelige betingelser for rådgivningsydelser er undergi-vet dansk ret, og eventuelle tvister, som udspringer heraf, ind-bringes for Sø- og Handelsretten.

 

11. Etik

CapaHouse arbejder i øvrigt i overensstemmelse med kodeks for erhvervsetik, givet af Dansk Institut for Certificerede Manage-mentkonsulenter (DICMC), som er dansk repræsentation for In-ternational Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).

 

CapaHouse © 2013 All rights reserved